Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0.00 zł

Regulamin sklepu

Poniższy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym marki O`betti na stronie www.obetti.com.

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym na stronie www.obetti.com, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym. Kupującemu przysługuje prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (O`betti Paweł Obuchowski, Węgrowo 43 E, 86-300 Grudziądz). Jeżeli Kupujący rezygnuje z możliwości zawarcia umowy w formie indywidualnych negocjacji ze Sprzedającym zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

§1 DEFINICJE

1.1 Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, bądź instytucji, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice : nazwa miejscowości oraz numer nieruchomości; kod pocztowy oraz nazwa miejscowości.
1.2 Dane kontaktowe Sprzedającego :
Właściciel marki O`betti
O`betti Paweł Obuchowski
Węgrowo 43E
86-300 Grudziądz
NIP: 876 209 56 58
e-mail : biuro.obetti@gmail.com
Tel.: +48 605 572 278
1.3 Adres reklamacyjny: j.w.
1.4 Dostawa– rodzaj wybranej przez Kupującego usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu usługi, który wymieniony jest na www.obetti.com.
1.5 Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
1.6 Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
1.7 Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.8 Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
1.9 Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.10 Koszyk – lista produktów sporządzona przez Kupującego z oferowanych w sklepie produktów.
1.11 Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
1.12 Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy, który został wskazany w zamówieniu przez Kupującego, jako adres dostawy towaru.
1.13 Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
1.14 Płatność – metoda dokonania zapłaty wybrana przez Kupującego, za przedmiot umowy oraz koszty dostawy.
1.15 Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
1.16 Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
1.17 Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
1.18 Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.obetti.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
1.19 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.obetti.com jest :
O`betti Paweł Obuchowski
Węgrowo 43E
86-300 Grudziądz
NIP: 876 209 56 58
Zwany dalej Sprzedającym.
1.20 Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
1.21 Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
1.22 Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
A) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
B) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
C) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
D) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
E) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
1.23 Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
1.24 Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Postanowienia ogólne

2.1 Właścicielem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem internetowym www.obetii.com (dalej Witryna) jest firma O`betti Paweł Obuchowski zwany dalej Sprzedającym.
2.2 Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie i jest bezpłatne.
2.3 Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
2.4 Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest pod telefonem +48 605 572 278 poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro.obetti@gmail.com.

§3 Ogólne warunki sprzedaży

3.1 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
3.2 Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego.
3.3 Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3.4 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, koszta te określone są na www.obetti.com i są dodawane do wartości zamówienia po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy towaru.

§4 Rejestracja konta w witrynie

4.1 Przeglądanie treści Witryny nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie. Składanie Zamówień możliwe jest również bez uprzedniej rejestracji konta w Witrynie. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login, hasło oraz adres poczty elektronicznej, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach zgodnych zobowiązującym prawem.
4.2 Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
4.3 Kupujący ma w każdej chwili możliwość, wglądu, poprawiania aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień potwierdzonych przez Sprzedającego.
4.4 Usługa konta w Witrynie świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.

§5 Zawarcie i realizacja Zamówień

5.1 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5.2 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
A) wybór towarów do Zamówienia – dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka. W każdym czasie przed złożeniem Zamówienia możliwa jest weryfikacja i aktualizacja zawartości koszyka;
B) Wyboru sposobu dostawy towaru;
C) Wprowadzeniu ewentualnych kodów rabatowych ( jeżeli takie Kupujący otrzymał od Sprzedającego);
D) Kliknięcia przycisku „ zamówienie”
E) Uzupełnienia danych do wysyłki towaru;
F) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ KUPUJĘ I PŁACĘ”.
5.3 Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku oraz danych teleadresowych do dostarczenia zamówienia.
5.4 Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
5.5 Sprzedający potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji, złożone przez Klienta po wyborze przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail Kupującego.
5.6 Kupujący oświadcza, że podane przez niego Sprzedającemu dane teleadresowe, w szczególności dane osobowe adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne.
5.7 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, Kupujący może skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem biuro.obetti@gmail.com w treści wiadomości podając numer Zamówienia.
5.8 Realizacja zamówienia następuje:
– w przypadku płatności za pobraniem – po zawarciu umowy,
– w przypadku płatności przelewem – po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.
5.9 Zamówienia są kompletowane i przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po odnotowaniu płatności za zamówione produkty i wysyłane w ciągu 1 – 3 dni roboczych.
5.10 Sprzedający poinformuje Kupującego o wysłaniu Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Kupującego wiadomości o wysłaniu towaru.
5.11 Deklarowany czas doręczenia przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych.
5.12 Zakupiony przedmiot umowy wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży będzie wysłany przez Sprzedającego wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
5.13 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Zamówione towary w stanie wolnym od wad.
5.14 Zmiany w Zamówieniu oraz rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt e-mailowy ze Sklepem pod adesem biuro.obetti@gmail.com
5.15 W przypadku anulowania Zamówienia – jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Kupującemu należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
5.16 Kupujący nie może anulować Zamówienia, jeśli został powiadomiony o wysłaniu Zamówienia. Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.
5.17 W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni (siedmiu dni) roboczych, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
5.18 Jeśli w Magazynie Sklepu zabraknie towaru objętego Zamówieniem, w wyniku czego wysłanie części lub całego Zamówienia nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia – Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaproponuje późniejszy termin realizacji, alternatywny towar, podzielenie Zamówienia na części lub anulowanie Zamówienia w całości lub części.
A) W przypadku, gdy Kupujący wyrazi zgodę na podzielenie Zamówienia i realizację w dwóch terminach – Kupujący ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki z Zamówienia. Koszt dostarczenia pozostałego towaru z Zamówienia, wynikającego z późniejszego jego dostarczenia, ponosi Sklep.
B) W przypadku, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w późniejszym terminie lub z alternatywnymi produktami, Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Kupującego.
C) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 1 miesiąca (jednego miesiąca), licząc od daty jej zawarcia.
D) Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 1 miesiąc (jeden miesiąc), Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego Zamówienia.
E) W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli Kupujący dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.3 Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie..
6.4 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6.5 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres:O`betti Paweł Obuchowski, Węgrowo 43E, 86-300 Grudziądz.. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6.6 Konsument ponosi koszt i ryzyko odesłania produktów do Sprzedającego.
6.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.8 Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego). Konsument otrzyma zwrot niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6.9 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.10 Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in.:
A) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;;
B) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§7 Warunki reklamacji, rękojmi

7.1 Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady zakupionego przez Kupującego towaru, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
7.2 Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat (dwóch lat) od momentu wydania rzeczy Konsumentowi .
7.3 Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres O`betti Paweł Obuchowski, Węgrowo 43E, 86-300 Grudziądz.
7.4 Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
7.5 W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

8.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji i rozliczenia złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
8.2 Dane osobowe Kupujących są przetwarzane również w celu przekazania informacji posprzedażowej przez Sprzedającego. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Kupujących innym podmiotom. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach posprzedażowych.
8.3 Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedającego.

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
9.2 Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
9.3 Sprzedający informuje, iż ma prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, jednak nie mają one wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress